Hoe zorgen we ervoor dat het woningaanbod aansluit bij de behoefte van de inwoners van Nederasselt?

Bij het opstellen van een nieuw dorpsontwikkelingsplan in 2022, zullen inwoners gevraagd worden naar hun ideeën over huisvesting.

Daarnaast hebben we een enquête gehouden over de komst van een Ecowijk. Hieronder leest u de resultaten van deze enquête.

Resultaten Enquête Ecowijk Nederasselt juni 2021

Aanleiding

De realisatie van een Ecowijk zal naar verwachting grote invloed hebben op de leefbaarheid van Nederasselt. Na ingewonnen informatie door de Dorpsraad bleek dat de gemeente inmiddels al een besluit genomen heeft voor het uitvoeren van een haalbaarheidsstudie. De gemeente onderkent de noodzaak tot meedenken en meepraten, maar legt de verantwoordelijkheid daarvoor bij de initiatiefnemers. Zij stelt zich op het standpunt dat in het formele traject een visie gegeven kan worden in het kader van het bestemmingsplan. Helaas gaat de gemeente voorbij aan de gevoelens en standpunten die bij de inwoners van Nederasselt leven en onderschat zij de impact van een dergelijke planontwikkeling op de kleine woongemeenschap die Nederasselt is. Elders in de gemeente vinden bij dergelijke planontwikkelingen wel inspraakbijeenkomsten plaats.

De Dorpsraad vindt ook dat de initiatiefnemers slechts in beperkte mate aandacht hebben besteed aan het inventariseren en creëren van draagvlak onder de inwoners van Nederasselt.

Doel

De Dorpsraad ziet het als haar taak om de standpunten die in het dorp leven te verzamelen en deze zichtbaar en bespreekbaar te maken voor de inwoners, initiatiefnemers en de gemeente. Daarom is eind mei/begin juni 2021 een schriftelijke enquête gehouden

Vervolg

Na verspreiding van de uitkomsten van deze enquête onder de inwoners, wil de Dorpsraad de bevindingen en conclusies eerst bespreken met de initiatiefnemers en de gemeente. Van de uitkomst van deze bespreking zal de Dorpsraad de inwoners informeren, hetzij via een bijeenkomst, hetzij via een schriftelijke informatieverstrekking.

Resultaten

Locatie Ecowijk

Ruim 70% heeft overwegende bezwaren tegen het bebouwen van een natuurgebied. Ruim 21% staat positief tegenover de komst van een Ecowijk op deze plek. Slechts 5% neemt hier een neutraal standpunt in, hetgeen iets zegt over het uitgesproken karakter van de meningen: men is “voor” of men is “tegen”. Overigens blijkt uit diverse toelichtingen dat een Ecowijk op een andere locatie wel op sympathie kan rekenen.

Draagvlak voor het initiatief

Bijna 70% van de respondenten meent dat de initiatiefnemers onvoldoende aandacht hebben besteed aan het verwerven van draagvlak. Uit de toelichtingen blijkt teleurstelling en irritatie over het feit dat vragen niet beantwoord zijn en over eenzijdigheid van informatieverstrekking.

Toegevoegde waarde van een Ecowijk

57% van de respondenten zien weinig toegevoegde waarde voor verenigingsleven en school, terwijl 23% dat wel ziet.

Toegankelijkheid van de Ecowijk voor dorpsbewoners en anderen

Bijna 56% van de respondenten vindt dat iedereen in de Ecowijk moet kunnen gaan wonen. Slechts 10% is de mening toegedaan dat de initiatiefnemers zelf mogen bepalen wie er in de Ecowijk mogen wonen. Uit de toelichtingen komt het grote pijnpunt naar voren, dat in het huidige woningbouwbeleid te weinig aandacht is voor starters en voor mogelijkheden dat inwoners van Nederasselt zich binnen de eigen kern kunnen vestigen.

Houding inwoners tegenover komst Ecowijk

Ruim 14% staat uitgesproken positief, terwijl bijna 44% uitgesproken negatief staat tegenover de komst van een Ecowijk. Opvallend is dat bijna 39% een gematigd of neutraal standpunt inneemt.

Conclusie

Na een eerste analyse van de enquêteresultaten komen er voor de Dorpsraad 2 speerpunten naar voren waar plannen voor de Ecowijk bijgestuurd dienen te worden:

  1. Behoud natuurgebied en een Ecowijk op een andere locatie
  2. Aandacht bij gemeente voor woningbouw waar mensen uit Nederasselt toegang toe hebben

Verantwoording

In totaal zijn 320 enquêtes verspreid en zijn 200 enquêtes opgehaald, hetgeen betekent dat 62.1% van de inwoners gereageerd heeft. De enquête bestond uit een aantal stellingen betrekking hebbend op de volgende onderwerpen:

  • Locatie
  • Draagvlak
  • Toegevoegde waarde
  • Toegankelijkheid

Tot slot is een vraag gesteld over hoe men staat tegenover de komst van een Ecowijk en was er de mogelijkheid om nog een persoonlijke mening of toelichting te geven. Van deze mogelijkheid is door 70 inwoners gebruik gemaakt.

Presentatie Enquete Ecowijk 08jul2021